𝑻𝒆𝒅.𝑩𝒂𝒌𝒆𝒓 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒔𝒂̆́𝒄 𝑺𝑨𝑳𝑬 𝑶𝑭𝑭 50%

𝑮𝒊𝒖̃𝒂 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒓𝒖̛̀𝒏𝒈 đ𝒐̂̀ 𝒔𝒂𝒍𝒆 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒌𝒉𝒐̉𝒊 𝒍𝒊𝒔𝒕 𝒗𝒂́𝒚 𝑻𝒆𝒅.𝑩𝒂𝒌𝒆𝒓 𝒙𝒊𝒏𝒉 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒔𝒂̆́𝒄 𝑺𝑨𝑳𝑬 𝑶𝑭𝑭 ...

Continue reading